Úvodní strana » Zpracování a ochrana osobních údajů

INFORMAČNÍ OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

(dále též jen „Oznámení“)

 

Jakožto provozovatelé webových stránek zároveň zpracováváme některé Vaše osobní údaje, které nám sdělíte. Proto Vám v souladu s čl. 12 a násl. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „GDPR“) poskytujeme tyto informace týkající se osobních údajů. Věnujte jim, prosím, pozornost.

 

Obsah:

1. Správce osobních údajů (Kdo jsme a co děláme)

2. Poptávkový formulář (Odkud Vaše údaje čerpáme a o jaké údaje se jedná)

3. Důvody zpracování osobních údajů (Z jakých legálních důvodů údaje zpracováváme)

4. Účel a doba zpracovávání osobních údajů (Za jakým účelem údaje zpracováváme a jak dlouho)

5. Práva subjektu údajů (Jaká máte práva dle GDPR)

6. Podmínky zabezpečení údajů (Jak údaje fyzicky a technicky zabezpečujeme, a kdo k nim má přístup)

7. Příjemci osobních údajů (Komu a kdy Vaše údaje předáváme)

8. Závěrem

 

I. Správce osobních údajů (Kdo jsme a co děláme)

1. Provozovatelem webu a zároveň správcem osobních údajů je společnost SVMTech s.r.o., se sídlem Počernická 272/96, 108 00 Praha 10, IČ: 04004205 (dále též jen „správce“)

2. Jakožto správce osobních údajů nás můžete kontaktovat těmito způsoby:

a) e‐mailem na e‐mailové adrese: info@svmtech.cz

b) telefonicky na telefonním čísle + 420 296 411 900,

c) dopisem na adrese: Počernická 96, 108 00 Praha 10

 

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů (Odkud Vaše údaje čerpáme a o jaké údaje se jedná)

1. Zpracováváme Vaše údaje, které nám sami poskytnete v rámci příslušného registračního rozhraní webu při registraci uživatelského účtu, tedy ty osobní údaje, které zadáváte do registračního formuláře v případě registrace uživatelského účtu nebo ty, které jste zadali do rezervačního formuláře při rezervaci kurzu/semináře. Jsou to:

a) identifikační údaje (zejména Vaše jméno, příjmení, datum narození, IČO a DIČ, jste‐li podnikatelem, přihlašovací jméno a heslo pro přístup do uživatelského rozhraní pro registrované uživatele),

b) kontaktní údaje (zejména Vaše telefonní číslo, e‐mailovou adresu, bydliště, doručovací adresu a fakturační adresu),

c) údaje o Vašich registracích na semináře/kurzy (zejména údaje Vaší účasti na seminářích nebo kurzech, platební údaje),

 

2. Osobní údaje uvedené v odst. 1 tohoto článku získáváme z formulářů, které jste vyplnili a odeslali na webových stránkách.

3. Odesláním rezervace účasti na semináři/kurzu v příslušném rozhraní jsou Vaše údaje uloženy do databáze zákazníků

4. Registrací uživatelského účtu (odesláním registračního formuláře) jsou Vaše údaje uloženy do databáze uživatelských účtů.

 

III. Důvody zpracovávání osobních údajů (Z jakých legálních důvodů údaje zpracováváme)

1. Pokud si u nás zřídíte uživatelský účet, zpracováváme Vaše identifikační a kontaktní osobní údaje (viz čl. II. odst. 1 písm. a) a písm. b) tohoto Oznámení na základě plnění smlouvy (v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR) tedy vedené uživatelského účtu.

2. Pokud si u nás rezervujete účast na semináři/kurzu bez ohledu na to, zda jste si zřídili uživatelský účet či nikoli (odst. 1 tohoto článku), zpracováváme Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o rezervacích (viz čl. II. odst. 1 tohoto Oznámení) na základě splnění smlouvy, tedy abychom Vám mohli rezervovat účast na semináři/kurzu, který jste si objednali a správně zaevidovat Vaši platbu (v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR).

3. Pokud si u nás rezervujete účast na semináři/kurzu bez ohledu na to, zda jste si zřídili uživatelský účet či nikoli (odst. 1 tohoto článku), zpracováváme Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o rezervacích na základě splnění právních povinností, které se na nás v souladu s právním řádem vztahují (v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR). Tyto povinnosti nám stanovují zejména tyto předpisy:

a) občanský zákoník,

b) zákon o ochraně spotřebitele,

c) zákon o dani z přidané hodnoty,

d) zákon o účetnictví,

e) zákon o evidenci tržeb.

4. Pokud si u nás rezervujete účast na semináři/kurzu bez ohledu na to, zda jste si zřídili uživatelský účet či nikoli (odst. 1 tohoto článku), zpracováváme Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaj o rezervacích na základě našich oprávněných zájmů (v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) . Našim oprávněným zájmem je:

a) ochrana našich právních nároků (například zaplacení sjednané ceny apod.),

b) evidence a vyhodnocování Vašich rezervací pro marketingové účely (například obchodní analýzy, marketingové analýzy, pro tvorbu obchodních strategií, tvorba, analýza a vyhodnocování marketingových kampaní, vedení vnitřních statistik a přehledů apod.),

c) zasílání obchodních a marketingových sdělení týkajících se našich služeb (seminářů/kurzů), které jste si u nás v minulosti objednali.

5. Zasílání marketingových sdělení dle odst. 4 písm. c) tohoto článku můžete kdykoli odmítnout. Postačí, když nám zašlete email na naši adresu s tím, že si již nepřejete být kontaktováni.

6. Pokud osobní údaje neposkytnete, nemůžeme Vám zřídit uživatelský účet dle odst. 1 tohoto článku.

7. Pokud osobní údaje neposkytnete při rezervaci na seminář/kurz nemůžeme přijmout Vaši rezervaci, neboť bychom neměli jak splnit naše povinnosti ze smlouvy.

8. Poskytnutí údajů je proto povinné, neboť bez nich nelze zřídit uživatelský účet nebo nelze uzavřít smlouvu a zajistit Vaši účast na semináři/kurzu.

 

IV. Účel a doba zpracovávání osobních údajů (Za jakým účelem údaje zpracováváme a jak dlouho)

1. Účel, za nimž Vaše osobní údaje zpracováváme se překrývá s důvody uvedenými v čl. III. tohoto. Oznámení. Shrňme si tedy, že Vaše údaje v rozsahu dle čl. III. tohoto Oznámení zpracováváme za účelem:

a) zřízení a vedení Vašeho uživatelského účtu (pakliže si tento účet zřizujete),

b) vyřízení Vaší rezervace a výkonu práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, kterou jste s námi uzavřeli,

c) naplnění našich oprávněných zájmů (viz čl. III. odst. 4 tohoto Oznámení),

d) plnění zákonných povinností (viz čl. III. odst. 3 tohoto Oznámení).

2. Osobní údaje zpracováváme pouze po dobu existence zákonných důvodů a trvání účelu dle tohoto článku ve spojení s čl. III. tohoto Oznámení. Osobní údaje získané na základě souhlasu (například pro marketingové účely) uchováváme po dobu trvání souhlasu

3. Pokud požádáte o zrušení Vašeho uživatelského účtu, Vaše údaje evidujeme pouze v rozsahu nezbytném pro splnění smlouvy, v rozsahu nezbytném pro naplnění našich oprávněných zájmů a v rozsahu nezbytném pro plnění právních povinností, které nám ukládá zákon.

4. Pokud jste se u nás nezaregistrovali do uživatelského rozhraní a po dobu nejdéle dvou let ode dne poslední rezervace neučiníte další rezervaci, Vaše osobní údaje v databázi rezervací jsou anonymizovány. Zůstávají však na dokladech, které jsme podle zákona povinni archivovat, a to po dobu, po níž tyto doklady archivovat musíme.

 

V. Práva subjektu údajů (Jaká máte práva podle GDPR)

1. Jako subjekt údajů máte právo na:

a) přístup k osobním údajům (čl. 15 GDPR),

b) opravu osobních údajů (čl. 16 GDPR),

c) výmaz osobních údajů „být zapomenut“ (čl. 17 GDPR),

d) omezení zpracování (čl. 18 GDPR),

e) přenositelnost osobních údajů (čl. 20 GDPR),

f) vznést námitku proti zpracování osobních údajů (čl. 21 GDPR),

g) právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů domníváte‐li se, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

2. Pokud nerozumíte tomu, co práva uvedená v odst. 1 tohoto článku obnáší, prostudujte si čl. „Vaše práva podrobněji “ nebo čl. 15 až 21 GDPR. Případně se na nás můžete obrátit s dotazem na výše uvedený kontaktní e‐mail.

 

Vaše práva podrobněji

3. Právo na přístup k osobním údajům dle odst. 1 písm. a) znamená, že:

a) máte právo obdržet od nás potvrzení, zda Vaše údaje zpracováváme, a pokud ano, máte právo na přístup ke zpracovávaným údajům a k informacím, které Vám dáváme v tomto Oznámení,

b) máte právo od nás obdržet kopii zpracovávaných údajů (případně též v elektronické formě (pokud jste si registrovali uživatelský účet, máte ke svým údajům přistup v uživatelském rozhraní)).

4. Právo na opravu osobních údajů dle odst. 1 písm. b) tohoto článku znamená, že máte právo požadovat opravu nepřesných údajů, které se Vás týkají a případně též žádat doplnění neúplných osobních údajů (pokud jste si registrovali uživatelský účet, můžete tak činit v uživatelském rozhraní).

5. Právo na výmaz osobních údajů („být zapomenut“) dle odst. 1 písm. c) tohoto článku znamená, že jsme povinni bez zbytečného odkladu vymazat osobní údaje, které se Vás týkají, pokud:

a) osobní údaje již nejsou potřeba pro účely, pro které jsou shromážděny (zpracovávány) (viz čl. III. a čl. IV Oznámení),

b) dojde k odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů,

c) pomine důvod, pro který byly osobní údaje zpracovávány (viz čl. III. a čl. IV. Oznámení),

d) vznesete‐li námitku proti zpracovávání z důvodu našich oprávněných zájmů,

e) osobní údaje byly zpracovány protiprávně,

f) pokud není dán souhlas rodiče se zpracováním osobních údajů dětí mladších 16 let,

g) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti.

6. Právo na omezení zpracování dle odst. 1 písm. d) tohoto článku znamená, že máte právo, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů, pokud:

a) popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit,

b) zpracování je protiprávní a Vy namísto výmazu osobních údajů požádáte o omezení zpracování,

c) údaje již nepotřebujeme, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

d) vznesete námitku proti zpracování dle odst. 8 tohoto článku, dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody převažují nad Vašimi oprávněnými údaji.

7. Právo na přenositelnost údajů podle odst. 1 písm. e) tohoto článku znamená, že máte právo získat od nás údaje, které se Vás týkají, a které jste nám poskytl v běžném strojově čitelném formátu. Zároveň máte právo na to, abychom tyto údaje předali přímo jinému správci.

8. Právo vznést námitku dle odst. 1 písm. f) tohoto článku znamená, že máte kdykoli právo vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů, které se Vás týkají, a které zpracováváme z důvodu našich oprávněných zájmů (viz čl. III. odst. 4 tohoto Oznámení).

 

VI. Podmínky zabezpečení údajů (Jak údaje fyzicky a technicky zabezpečujeme, a kdo k nim má přístup)

1. Prohlašujeme, že jsme přijali veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Ke zpracovávání osobních údajů využíváme zabezpečené servery a cloudová uložiště. Přístup k osobním údajům je zabezpečen před neautorizovaným vniknutím. Listinné dokumenty obsahující Vaše údaje (faktury, dodací listy apod.) jsou rovněž uloženy na bezpečném místě tak, aby k nim neměla přístup žádná neautorizovaná osoba.

 

VII. Příjemci osobních údajů (Komu a kdy Vaše údaje předáváme)

1. Vaše osobní údaje předáváme ke zpracování těmto příjemcům (v roli správců či zpracovatelů):

a) společnosti 11 Studio s. r. o., IČO 027 57 851, sídlem Ruská 83/24, Ostrava, která pro nás webové stránky, servery, uložiště a databáze spravuje,

b) poskytovatelům cloudových uložišť, mailingových služeb a hostingových služeb,

c) v případě vymáhání pohledávky osobám, které pro nás vymáhají pohledávky,

d) poskytovatelům účetních služeb, kteří nám poskytují účetní služby případně daňové poradenství,

e) právním a obchodním poradcům podílejícím se na rozvoji společnosti,

f) poskytovatelům poštovních, přepravních či zasilatelských služeb za účelem komunikace s Vámi,

g) v souvislosti s vyřízením Vaší rezervace poskytovatelům provozujícím platební systémy pro zajištění platby kartou.

2. Údaje příjemcům poskytujeme jen v rozsahu nezbytném pro uskutečnění konkrétního zpracování údajů.

3. S příjemci uvedenými v odst. 1 máme uzavřeny řádné zpracovatelské smlouvy, které odpovídají standardům GDPR, zejména pak standardům článku 28 GDPR.

4. Prohlašujeme, že využijeme pouze ty příjemce, kteří ́ poskytují dostatečné́ záruky zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby dané zpracování splňovalo požadavky GDPR a aby byla zajištěna ochrana Vašich práv.

5. Osobní údaje nejsou předávány mimo Evropskou unii.

 

VIII. Závěrem

1. Dotazy, žádosti, stížnosti apod. můžete zasílat mimo jiné e‐mailem na naši e‐mailovou adresu uvedenou v čl. I. tohoto Oznámení.

2. Toto oznámení je účinné dnem 26. 5. 2023.

 

V Praze dne 26. 5. 2023

Odesláním formuláře souhlasíte s zásadami zpracování osobních údajů.

Pole označená * jsou povinná.

Odesláním formuláře souhlasíte s zásadami zpracování osobních údajů.

Pole označená * jsou povinná.

Odesláním formuláře souhlasíte s zásadami zpracování osobních údajů.

Pole označená * jsou povinná.